Alle kan bli medlem i vårt vel

Et medlemskap i Gimlekollen velforening er i dag frivillig, og koster kun kr 300,- pr husstand pr år. Bor du mellom Jegerberg og Fagerholt, så er det naturlig at du skal føle deg både hjemme og tilknyttet vår velforening.

Les mer: Alle kan bli medlem i vårt vel

Fiske i Tretjønn

Velforeningen har, i samarbeid med Kristiansand kommune og ansvarlig vannmyndlighet, de siste 3 årene satt ut ørretyngel i Tretjønn. Du må ha fiskekort (info om fiskekort på www.inatur.no) for å fiske lovlig. Barn under 16 år fisker gratis.

Les mer: Fiske i Tretjønn

Trafikkfarlige områder?

Velforeningen kan kontaktes når du og dine naboer ønsker å belyse trafikale utfordringer. Dere må da gjøre en skriftlig henvendelse til velforeningen og vi tar opp saken seneste i påfølgende styremøte. 

Vi har behandlet fartsgrenser, skilting og fotgjengerfelt i stor grad til nå.

Les mer: Trafikkfarlige områder?

Lekeplasser

På hele Gimlekollen finnes det pr. i dag 38 lekeplasser. Inntil år 2000 var det Kristiansand kommune som hadde det fulle ansvaret for vedlikehold av samtlige. Fra 1. august 2000 ble ansvaret fordelt. 11 av lekeplassene forble kommunens ansvar og fikk betegnelsen kvartalslekeplasser.

Les mer: Lekeplasser

Nærmiljøtiltak - søke om tilskudd?

Du og dine naboer kan søke om tilskudd hos velforeningen. Kritiansand kommune kaller dette "nærmiljøtiltak". Det kan dreie seg om f.eks. oppgradering av lekeplasser, opprydding og bortkjøring av søppel og andre nærmiljøtiltak. Også faunatiltak som beplantning, fisk og fugl er naturlige saker for oss.

Les mer: Nærmiljøtiltak - søke om tilskudd?

Fisk og fugl i nærmiljøet

kattugleVi har jobbet med to faunaprosjekter i 2012:

- Utligne ørret- og abborbestanden

- Sette opp ca 70 fuglekasser for å skape et større mangfold av småfugler.

Vil du være med og bidra?

Les mer: Fisk og fugl i nærmiljøet

Vedtekter

Vedtekter for Gimlekollen velforening.

(Vedtatt 17. mars 1999, korrigert 6. mars 2002, ny korrigering 11. april 2011)

Les mer: Vedtekter

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.
. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©