Vedtekter

Vedtekter for Gimlekollen velforening.

(Vedtatt 17. mars 1999, korrigert 6. mars 2002, ny korrigering 11. april 2011)

§1 Formål
1.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
1.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.
1.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
1.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

§2 Medlemskap og kontingent
2.1 Enhver som bor innen velforeningens område og som har betalt kontingent er medlem.
2.2 For å ha stemmerett på årsmøte må kontingenten være betalt.
2.3 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§3 Årsmøtet
3.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Tid og sted bestemmes av styret. Bekjentgjørelse varsles minst 3 uker før avholdelse, fortrinnsvis på nettsidene og i aktuell dagspresse. Forslag til saker må være styret i hende senest 10 dager før møtet. Sakspapirer publiseres senest 1 uke før årsmøtet.
3.2 Årsmøtet behandler:
- Årsmelding
- Årsregnskap med kommentarer fra kasserer
- Innkomne forslag til saker
- Planer for kommende år og fastsettelse av kontingent
- Valg av styret, minst 5 medlemmer
3.3 Styreleder er dirigent på årsmøtet.
3.4 Styremedlemmene velges for 2 år om gangen.
3.5 Avstemninger skal være skriftlige, hvis stemmeberettigede krever det.
3.6 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte som er stemmeberettigede.
3.7 Ekstra ordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

§4 Velforeningens styre
4.1 Styret er velforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
4.2 Styret konstituerer seg selv.
4.3 Styrets oppgaver er definert i § 1 og de plikter som følger av vedtak på årsmøtet.
4.4 Styremøter avholdes når leder bestemmer, eller et flertall av styremedlemmene krever det.
4.5 Alle saker som legges frem for styret må være skriftlig og all nødvendig dokumentasjon må foreligge. Styrets vedtak skal protokolleres.
4.6 Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemme likhet har leder dobbeltstemme.
4.7 Inhabilitet inntreffer når et styremedlem har spesielle særinteresser i en sak der det skal fattes vedtak.

 
§5 Oppløsing av velforeningen
5.1 Beslutningen om velforeningens oppløsing eller sammenslåing kan bare skje når minst 2/3 av foreningens medlemmer har godkjent det. Har velforeningen midler, skal disse benyttes til det beste fore stedets beboere.

§6 Vedtektsendringer
6.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og må vedtas på årsmøtet.

Vi håper så mange som mulig ser nytten av å være solidariske og betale medlemskap i velforeningen. Du er fullverdig medlem med stemmerett på årsmøtet hvis du har betalt kontingent. Den er på kr. 300,- og skal betales til kontonummer 3060.19.32497. Husk å merke med navn og adresse!
Årsmøte torsdag 20. april kl 19 på Presteheia klubbhus. Alle som har betalt kontingent kan stemme.
. © Gimlekollen velforening 2012-2016

©